www.rota-ribclub.com

Το Καταστατικό μας Print E-mail

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ

 

ΑΡΘΡΟ   1 : Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΡΟΔΟΥ» και έδρα την Ρόδο.

ΑΡΘΡΟ   2:  Σκοπός του σωματείου είναι :

Α) η ένωση σ’ έναν φορέα των ανθρώπων που αγαπούν το φουσκωτό σκάφος, τη θάλασσα, ενδιαφέρονται και αγωνίζονται για τη διατήρηση και αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος, μάχονται τη μόλυνση των θαλασσών και την οικολογική καταστροφή, ενδιαφέρονται έμπρακτα για την προσπάθεια εξάλειψης της μόλυνσης των θαλασσών, των παραλιών κ.λ.π.

Β) η γνωριμία του φουσκωτού σκάφους και των δυνατοτήτων του σε όσο μεγαλύτερο κύκλο ανθρώπων γίνεται, η διάδοση της αγάπης γι’ αυτό.

Γ) η παροχή ευκαιριών στα μέλη του για αλληλογνωριμία, η ανάπτυξη ουσιαστικών κοινωνικών σχέσεων μεταξύ τους, η ψυχαγωγία, έτσι ώστε και ο ελεύθερος χρόνος ν’ αξιοποιείται καλύτερα.

Δ) η ενημέρωση των μελών του σε ότι αφορά το φουσκωτό σκάφος, αλλά και η παροχή κάθε βοήθειας σε ζητήματα που σχετίζονται με το σκάφος.

Ε) η επιμόρφωση των μελών του και κάθε τρίτου για τους κανόνες της ναυσιπλοΐας, τις δυνατότητες χρησιμοποίησης του φουσκωτού σκάφους.

ΑΡΘΡΟ   3 :            Η πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου είναι υπόθεση όλων των μελών του και ενεργείται με κάθε νόμιμο τρόπο και ιδιαίτερα :

Α) με τη διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων.

Β) με την πραγματοποίηση θαλάσσιων εκδρομών, χορών, συνεστιάσεων.

Γ)με την προκήρυξη – διοργάνωση αγώνων ταχύτητας και δεξιοτεχνίας με φουσκωτά σκάφη.

Δ) με την εκστρατεία καθαρισμού των ακτών και  παράλιων περιοχών, ως και με τη συμμετοχή σε παρόμοιες  προσπάθειες.

Ε) με την έμπρακτη προστασία του ενάλιου πλούτου.

ΣΤ) με την ίδρυση εντευκτηρίου, αναγνωστηρίου , βιβλιοθήκης ,την έκδοση  ενημερωτικών , εντύπων , φυλλαδίων .

Ζ)   γενικά με κάθε εκδήλωση που θα αποφασίσουν τα όργανα του σωματείου ,

Η)   ως  και με την συμμετοχή σε ομοσπονδία , που έχει και επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς με το σωματείο αυτό.

Για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου θα λειτουργούν με ευθύνη της διοίκησης του >>>…

-         τομέας κινητοποιήσεων για την προστασία των ακτών και ενάλιου πλούτου .

-         τομέας εκδρομών και ψυχαγωγίας .

-         τομέας αθλημάτων .

-         τεχνικός τομέας , για την παροχή συνδρομής σε ότι αφορά το φουσκωτό σκάφος .

ΑΡΘΡΟ 4:  Οι πόροι του σωματείου είναι .

Α)  το δικαίωμα από την εγγραφή σ’ αυτό

Β)   Η ετήσια συνδρομή και οι έκτακτες εισφορές

Γ)   Τα έσοδα από την περιουσία του

Δ)   τα έσοδα από τις δωρεές , κληρονομιές , κληροδοσίες , επιχορηγήσεις ,γιορταστικές ή άλλες σχετικές εκδηλώσεις του σωματείου και γενικά κάθε νόμιμο έσοδο ,που περιέρχεται σ’ αυτό .Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις είναι επώνυμες και τις αποδέχεται ή όχι το Δ.Σ. που ενημερώνει υποχρεωτικά την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του .

Το δικαίωμα εγγραφής , η τακτική ετήσια εισφορά και οι έκτακτες εισφορές καθορίζονται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου .

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Β’

ΜΕΛΗ  -  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  -  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ   5    Τα  μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά , πάρεδρα  και επίτιμα.

Α)    Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει ο ιδιοκτήτης μηχανοκίνητου φουσκωτού σκάφους, που συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του έχει τις κατά νόμο άδειες χειρισμού – οδήγησης φουσκωτού σκάφους και αποδέχεται τους σκοπούς του σωματείου  .

Β)    Πάρεδρο μέλος μπορεί να γίνει ο φίλος του φουσκωτού σκάφους που έχει συμπληρώσει τα 18 του χρόνια , αποδέχεται τους σκοπούς του σωματείου και προτείνεται από 2 τακτικά μέλη . Για το σκοπό αυτό υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. που τον προτείνουν . Το Δ.Σ. την αίτηση αυτή με εισήγηση του , την φέρνει στην πρώτη Γενική Συνέλευση , η οποία και αποφασίζει κυριαρχικά .

Γ)     Επίτιμα μέλη του σωματείου ανακηρύσσονται , με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που παίρνεται με μυστική ψηφοφορία , εκείνα τα πρόσωπα που με συγκεκριμένες πράξεις ,ενέργειές τους ,με το έργο τους συντέλεσαν στην επίτευξη των σκοπών του σωματείου .

   H πρόταση της ανακήρυξης γίνετε από το Δ.Σ. ή από το 10% των μελών του σωματείου , που είναι ταμειακά εντάξει .

Στην τελευταία αυτή περίπτωση τα μέλη αυτά πρέπει να υπογράψουν την πρόταση τους και να την καταθέτουν στο Δ.Σ. , το οποίο υποχρεώνετε να την φέρει προς  συζήτηση και απόφαση στην πρώτη Γενική Συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ    6    Η εγγραφή στο σωματείο του τακτικού μέλους γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλει αυτός που επιθυμεί να γίνει μέλος . Η αίτηση συνοδεύεται από φωτοτυπία του τίτλου ιδιοκτησίας του φουσκωτού σκάφους , της αστυνομικής ταυτότητας , για την διαπίστωση ότι συμπλήρωσε τα 18 του χρόνια και από τις κατά νόμο άδειες χειρισμού – οδήγησης του φουσκωτού σκάφους .

    Το Δ.Σ. αποφασίζει πάνω στην  αίτηση του υποψηφίου μέλους μέσα σ’ ένα μήνα το πολύ από την υποβολή της . Εάν παρέλθει ο μήνας θεωρείται ότι η αίτηση εγκρίθηκε . Σε περίπτωση που η απόφαση του Δ.Σ. είναι απορριπτική , αυτή κοινοποιείται αμέσως στον υποψήφιο , με συστημένη επιστολή , ο οποίος , μέσα σε 30 ημέρες από την κατάθεση στο ταχυδρομείο της συστημένης επιστολής , δικαιούται να προσφύγει στην Γ .Σ. των μελών του σωματείου , στην οποία δικαιούται να παρίσταται για την υποστήριξη της προσφυγής του . Η προσφυγή κατατίθεται στο Δ.Σ. , το οποίο υποχρεώνεται να την φέρει προς συζήτηση και απόφαση στην πρώτη Γ .Σ .

     Κατά της απόφασης του Δ.Σ.  με την οποία εγγράφεται κάποιος στο σωματείο , μπορεί να υποβληθεί ένσταση , που θα υπογράφεται από το 5% των μελών του σωματείου . Η ένσταση κατατίθεται στο Δ.Σ. μέσα σε 30 ημέρες , από την ανακοίνωση της απόφασης εγγραφής . Το Δ.Σ. εισάγει την ένσταση στην πρώτη Γ .Σ.  ,η οποία και αποφασίζει .

      Δεν μπορεί να γίνει μέλος του σωματείου ή διαγράφεται από αυτό εκείνος που η συμπεριφορά του είναι αντίθετη προς τους σκοπούς του σωματείου . Διαγράφεται επίσης από το σωματείο εκείνος που θα δεχθεί να γίνει μέλος παρόμοιου σωματείου και εκείνος που θα παύσει να έχει τις προϋποθέσεις  να γίνει μέλος .

ΑΡΘΡΟ    7    Τα τακτικά μέλη υποχρεώνονται να καταλάβουν τη συνδρομή τους να συμμορφώνονται με το καταστατικό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ .Σ. και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου .

ΑΡΘΡΟ   8    Τα τακτικά μέλη του σωματείου έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις , να μιλούν πάνω στα θέματα της ημέρας , να ψηφίζουν για τη λήψη των αποφάσεων , να εκλέγουν τα όργανα του σωματείου και τους τυχόν αντιπροσώπους για Ομοσπονδία , να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ. , να διαβάζουν τα πρακτικά και να ενημερώνονται πάνω στα οικονομικά του σωματείου .

ΑΡΘΡΟ    9     Κάθε μέλος αποχωρεί από το σωματείο και διαγράφεται από το μητρώο του οποτεδήποτε το ζητήσει , με γραπτή δήλωση του και αφού προηγούμενα πληρώσει τις συνδρομές που τυχόν καθυστερεί.

ΑΡΘΡΟ    10     Όποιο μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του για έξι μήνες , διαγράφεται από το σωματείο μετά από απόφαση του Δ.Σ. και αφού προηγηθεί προειδοποίηση .

         Διαγραφόμενο μέλος επαναγράφεται μετά την εξόφληση των συνδρομών που καθυστερεί .

         Κάθε μέλος που έχει αποδειχθεί ότι ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του συλλόγου , στις αποφάσεις των Γ .Σ. και του Δ.Σ. ή εμποδίζει την πραγματοποίηση αυτών των αποφάσεων και γενικά με τη στάση και συμπεριφορά του εκθέτει το κύρος και τη φήμη του σωματείου , διαγράφεται .

 Η διαγραφή που μπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή , γίνεται μετά από απόφαση της Γ .Σ. .Την πρόταση για διαγραφή την κάνει το Δ.Σ. ή το 1/20 των μελών του συλλόγου . Με την ίδια απόφαση της Γ .Σ. καθορίζεται και η διάρκεια της προσωρινής διαγραφής .

        Η Γ .Σ. αποφασίζει για την διαγραφή ή όχι πριν από κάθε άλλο θέμα της ημέρας και αφού προηγούμενα ακούσει το μέλος του οποίου ζητείται η διαγραφή , αν βέβαια είναι παρόν .

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 ΟΡΓΑΝΑ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  -  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Α.-  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ

 ΑΡΘΡΟ   11     Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του σωματείου είναι η Γ .Σ. των μελών , η οποία έχει τον τελικό λόγο για κάθε ζήτημα και ειδικότερα ¨

  1 . Εκλέγει κάθε τρία χρόνια τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής και τους τυχόν αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία , με ισάριθμους αναπληρωματικούς .

2        .  Ελένχει το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή και οποτεδήποτε απαλλάσσει αυτά ή μέλη τους από τα καθήκοντα τους .

3        .   Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό των εργασιών του Δ.Σ. τον ισολογισμό εσόδων και εξόδων , αφού πρώτα ακούσει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και τέλος εγκρίνει τον προϋπολογισμό για το νέο χρόνο .

4        .  Αποφασίζει σε περίπτωση προσφυγής για την εγγραφή και διαγραφή μέλους .

5        .  Τροποποιεί το καταστατικό , αποφασίζει για τη διάλυση του σωματείου .

6        .  Καθορίζει το ύψος των ετήσιων τακτικών εισφορών των μελών , τις έκτακτες εισφορές και το ύψος του δικαιώματος εγγραφής .

7        .  Εκλέγει από τα μέλη του σωματείου , που έχουν δικαίωμα ψήφου , τον Πρόεδρο της Γ .Σ. , ο οποίος με βοηθό του ένα μέλος , που παίρνει ως γραμματέα , διευθύνει τις εργασίες της . Εκλέγει και 3μελή Εφορευτική Επιτροπή , για την διενέργεια αρχαιρεσιών , εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής και τυχόν αντιπροσώπων στην ομοσπονδία και

8        .  Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που θα τεθεί σ’ αυτήν από το Δ.Σ. ή από το 1/20 τουλάχιστο των μελών του σωματείου και υποβληθεί στο Δ.Σ. 10 μέρες πριν την πραγματοποίηση της .

ΑΡΘΡΟ   12    Η Γ .Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μια φορά το χρόνο , μέσα στο πρώτο δίμηνο του και έκτακτα όποτε το θεωρήσει αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει με γραπτή αίτηση , όπου αναφέρονται και τα θέματα που προτείνει για συζήτηση , το 1/20 από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου .

Το Δ.Σ. υποχρεούται να γνωρίσει , τη σύγκληση της Γ .Σ. , με γραπτή ανακοίνωση του , τουλάχιστο 30 μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης . Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να έχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , τον τόπο και τον χρόνο πραγματοποίησης της Γ .Σ. .  Η γνωστοποίηση γίνετε με οποιοδήποτε μέσο δημοσιότητας και τοιχοκολλάτε στο οίκημα όπου στεγάζονται τα γραφεία του σωματείου .

ΑΡΘΡΟ   13    Η Γ .Σ. είναι σε απαρτία όταν σ’ αυτήν βρίσκεται  τουλάχιστον το ½ των τακτικών μελών του σωματείου που έχουν καταβάλει και την τελευταία συνδρομή τους . Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , συνέρχονται τα μέλη σε επαναληπτική Γ .Σ. την επόμενη εβδομάδα , την ίδια ημέρα και ώρα , στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης χωρίς νέα πρόσκληση . Στην περίπτωση αυτή η Γ .Σ. είναι σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα με οσαδήποτε παρόντα μέλη της .

ΑΡΘΡΟ   14    Οι αποφάσεις της Γ .Σ.  παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου . Η ψηφοφορία γίνετε με ανάταση του χεριού , εκτός αν αλλιώς αποφασίζει η Γ .Σ. , πάντως ποτέ με βοή . Κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες ενώσεις , θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση , έγκριση λογοδοσίας , προσωπικά θέματα είναι άκυρη αν δε γίνετε λογοδοσίας , προσωπικά θέματα είναι άκυρη αν δε γίνεται μυστικά .

Β. -  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ   15    Το σωματείο διοικείται από επταμελές Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια με ισάριθμα αναπληρωματικά και έχει την διοίκηση , διαχείριση και εκπροσώπηση του . Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και αναδεικνύει με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο του , αντιπρόεδρο , γενικά γραμματέα , ταμία . Για το σκοπό αυτό συνέρχεται μέσα σε πέντε μέρες από την εκλογή του , κάτω από την προεδρία του συμβούλου που πλειοψήφισε , ο οποίος και το συγκαλεί .

Το Δ.Σ. με απόφαση του μπορεί ν’ αναθέσει στα μέλη του ή στα μέλη του σωματείου , που δεν μετέχουν στη διοίκηση του , ειδικά καθήκοντα .

ΑΡΘΡΟ   16    Το Δ.Σ. συνεδριάζει υποχρεωτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το καλέσει ο πρόεδρος του ή το ζητήσουν τα τρία τουλάχιστον από τα μέλη του , με αίτηση τους στην οποία αναφέρουν και τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν . Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο πρόεδρος υποχρεώνεται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε 24 ώρες από την υποβολή της αίτησης , αλλιώς το συγκαλούν αυτοί που το ζήτησαν , χωρίς άλλη διατύπωση , αλλά αφού προηγούμενα ειδοποιήσουν νόμιμα όλα τα μέλη του Δ .Σ .

ΑΡΘΡΟ   17    Ο πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του με γραπτή πρόσκληση του , στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν .

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για κάθε θέμα όταν παραβρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του . Οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση μελών . Σε περίπτωση ισοψηφίας νικάει η ψήφος του προέδρου.

Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετά από απόφαση του , μπορούν να παρακολουθήσουν και  απλά μέλη του σωματείου .

ΑΡΘΡΟ   18    Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις  ή καθυστερεί την πληρωμή εισφοράς του , χάνει το αξίωμα του , μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. που έπαυσε να είναι μέλος του σωματείου , παύει να είναι και μέλος του (του Δ.Σ. του σωματείου ).

Τη θέση του μέλους που έχει παραιτηθεί ή έχει εκπέσει , την παίρνει το αναπληρωματικό , με βάση τη σειρά επιτυχίας στο ψηφοδέλτιο του μέλους του οποίου παίρνει τη θέση . Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες , καλείται η Γ .Σ. να εκλέξει αντικαταστάτη εκείνου που παραιτήθηκε ή εξέπεσε .

ΑΡΘΡΟ   19    Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις των Γ .Σ. του σωματείου , μελετά τα ειδικά και γενικά προβλήματα του και γενικά διοικεί τον Όμιλο .

ΑΡΘΡΟ   20       Α) Ο πρόεδρος προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ .Σ. , μέχρι να εκλεγεί  ο πρόεδρος της ,φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και γενικά για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου. Εκπροσωπεί τον Όμιλο , υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα , εντάλματα,

επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. και Γ .Σ. και ευθύνεται για την ακρίβεια τους . Προΐσταται γενικά στις εκδηλώσεις του σωματείου.

Β)  Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται . Στις περιπτώσεις αυτές οι εξουσίες του αντιπρόεδρου είναι ίδιες με αυτές του προέδρου .

Γ)    Ο γενικός γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. . Διευθύνει την υπηρεσία του γραφείου , φυλάει το αρχείο με την σφραγίδα του σωματείου , τηρεί την αλληλογραφία και τα βιβλία του σωματείου και υπογράφει κάθε έγγραφο που υπογράφει και ο πρόεδρος .

Δ)     Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας αναπληρώνει τον γενικό γραμματέα , όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται .Στην περίπτωση αυτή οι εξουσίες του αναπληρωτή γεν. γραμματέα είναι ίδιες με αυτές του γενικού γραμματέα .

Ε)      Ο ταμίας εισπράττει τις συνδρομές των μελών του Ομίλου δίνοντας σχετική απόδειξη υπογεγραμμένη απ’ αυτόν . Οι άλλοι πόροι του σωματείου εισπράττονται με σχετικό διπλότυπο , που το συνυπογράφει και ο πρόεδρος . Κρατάει το ταμείο του σωματείου και καταθέτει σε Τράπεζα Ελληνική και στο όνομα του Ομίλου κάθε χρηματικό ποσό που ξεπερνάει τις 100.000  δραχμές .

Οι αναλήψεις από τις καταθέσεις γίνονται από τον ταμεία ή και άλλο μέλος της διοίκησης , μετά από απόφαση του Δ.Σ. .Υποβάλει στο Δ.Σ. κάθε μήνα , κατάσταση εξόδων και εσόδων και στο τέλος του χρόνου τον απολογισμό της διαχείρισης  της περιουσίας του σωματείου . Πριν από κάθε Γ .Σ. υποβάλει στο Δ.Σ. ονομαστική κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις εισφορές τους . Κάθε δαπάνη , που ξεπερνάει τις χίλιες δραχμές  , και συνολικά το μήνα τις 30.000 δρχ. γίνετε με ένταλμα πληρωμής , που υπογράφεται από τον πρόεδρο , το γεν. γραμματέα και τον ταμεία και μετά από απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ   21    Γενικά , πέρα από τη συλλογική ευθύνη του Δ.Σ. τα μέλη του έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την καλή λειτουργία του Ομίλου.

                           

 Γ. -  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΡΘΡΟ   22    Η ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά , με θητεία τρία χρόνια . Κατά την πρώτη συνεδρίαση της εκλέγει τον πρόεδρο της , ο οποίος διευθύνει τις εργασίες  της .

Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. . Για την επιτυχία του έργου της δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του σωματείου και να ζητά να ελέγξει το ταμείο . Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να τις παρέχει όλες τις ευκολίες , για να τελειώσει το έργο της με επιτυχία .

Η Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεώνεται κάθε χρόνο να υποβάλλει στην τακτική Γ .Σ. λεπτομερή έκθεση για τη διαχείριση από το Δ.Σ. της περιουσίας του σωματείου στο χρόνο που πέρασε . Το ίδιο υποχρεώνεται να κάνει και για όποια άλλη Γ .Σ. , εφ’ όσον το ζητήσει το Δ.Σ. ή ο αριθμός των μελών που ζητούν τη σύγκληση έκτακτης   Γ .Σ.

Η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών Γ .Σ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ’

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

ΑΡΘΡΟ   23     Οι  αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του σωματείου , ως και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία γίνονται κάθε τρία χρόνια από 3μελή επιτροπή , η οποία εκλέγεται από τη Γ .Σ. Το εκλογικό σύστημα είναι αυτό της απλής αναλογικής , που καθιέρωσε ο Ν. 1264/1982 .

ΑΡΘΡΟ   24    Η Εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την νόμιμη , σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο , διεξαγωγή των εκλογών και διατήρηση της τάξης σ’ αυτές . Τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας , στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο αυτών που ψήφισαν , σημειώνοντας και τον αριθμό που έχουν στους εκλογικούς καταλόγους και αποφασίζει για κάθε ένσταση υποβάλλεται . Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνει το πρωτόκολλο το οποίο υπογράφεται απ΄ αυτήν .

ΑΡΘΡΟ   25   Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να εφοδιάζει έγκαιρα την εφορευτική επιτροπή με τα αναγκαία για τις αρχαιρεσίες υλικά (σφραγίδα , μητρώο , βιβλίο ταμείου  κ.λ.π. )

ΑΡΘΡΟ   26     Η εκλογή αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ.1 του παρόντος γίνετε με μυστική ψηφοφορία των μελών του σωματείου , που έχουν δικαίωμα ψήφου . Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά , στα γραφεία του Ομίλου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από το χρόνο που πάρθηκε απόφαση για τη διενέργεια αρχαιρεσιών . Αποδέκτης των δηλώσεων αυτών είναι το απερχόμενο Δ.Σ. του σωματείου .

Το Δ.Σ. του σωματείου , εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων συντάσσει το σχετικό ψηφοδέλτιο (ενιαίο) κατά αλφαβητική σειρά και ανακοινώνει το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων στα μέλη του και με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Ομίλου και στην αίθουσα που θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες . Ειδικότερα το Δ.Σ. με απόφαση του καθορίζει το μέγεθος (πλάτος , μήκος ) των ψηφοδελτίων , ως και των φακέλων και παραγγέλνει την εκτύπωση και προμήθεια τους .

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων του σωματείου και τυχόν αντιπροσώπων στις υπερκείμενες οργανώσεις γίνεται μετά το τέλος της συζήτησης και λήψης απόφασης πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης . Αφού τελειώσει η συζήτηση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , η Γ .Σ. κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας και γνωστοποιεί την απόφαση της εφορευτικής επιτροπής για το χρόνο λήξης της .

  Το μέλος εκδηλώνει την προτίμηση του με σταυρό που θέτει πριν από το όνομα του υποψηφίου . Οι σταυροί μπορεί να είναι όσοι και αυτοί που θα εκλεγούν .

Κάθε μέλος για να σταυροδοτήσει αποσύρεται στο παραβάν και επιστρέφοντας ρίχνει το ψηφοδέλτιο του στην κάλπη , αφού προηγουμένως το έχει θέσει μέσα σε φάκελο που του έχει δώσει η εφορευτική επιτροπή και ο οποίος έχει σφραγιστεί από αυτήν στο πίσω μέρος , άνω αριστερά .

Με την παρέλευση του χρόνου ψηφοφορίας και με τον όρο ότι δεν υπάρχουν μέλη που θέλουν να ψηφίσουν , ο πρόεδρος της Γ .Σ. κηρύσσει τη λήξη της ψηφοφορίας , οπότε κλείνει η κάλπη .

Η εφορευτική επιτροπή , μετά τη λήξη της ψηφοφορίας , ανοίγει τις κάλπες , καταμετρά τους φακέλους , τους οποίους αριθμοί και μονογραφεί ο πρόεδρος της (της εφορευτικής επιτροπής ) . Στη συνέχεια , αφού γίνει η καταμέτρηση , συντάσσεται το σχετικό πρακτικό αποτελεσμάτων ψηφοφορίας , που υπογράφεται από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ανακοινώνονται τα’ αποτελέσματα .

ΑΡΘΡΟ   27      Το πρακτικό των αρχαιρεσιών με τα αποτελέσματα καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών της Γ .Σ. , με την επίβλεψη της εφορευτικής επιτροπής , η οποία και το υπογράφει . Όλο το εκλογικό παραδίνεται από την εφορευτική επιτροπή στο νέο Δ.Σ. και φυλάσσεται στον Όμιλο για ένα εξάμηνο .

ΑΡΘΡΟ   28      Μετά από την εκλογή των νέων οργάνων του Ομίλου και μέσα σε τρεις μέρες από αυτήν , γίνεται , με πρωτόκολλο , από το απερχόμενο Δ.Σ. και ελεγκτική επιτροπή , η παράδοση στα νέα όργανα .

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Ε’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ   ΤΟΥ   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  -  ΔΙΑΛΥΣΗ  ΤΟΥ   ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ   29     Την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του σωματείου αποφασίζει η Γ ,Σ  με απαρτία τα 2/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία τα 3/4 των παρόντων . Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου η περιουσία και το αρχείο του περιέχεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ   30     Ο Όμιλος μπορεί να γίνει με απόφαση της Γ .Σ. των μελών του , μέλος οποιασδήποτε ανώτερης οργάνωσης με παρόμοιο σκοπό . Οι αντιπρόσωποι του σωματείου στα όργανα αυτά συμμετέχουν στα συνέδρια τους σύμφωνα με τα καταστατικά των οργανώσεων αυτών .

ΑΡΘΡΟ   31      Η σφραγίδα του σωματείου είναι κυκλική , φέρει εσωτερικά στο άκρο της περιφέρειας την επωνυμία , στο κάτω μέρος τον αριθμό 1995 , που είναι το έτος ίδρυσης και στο κέντρο ζωγραφική απεικόνιση φουσκωτού σκάφους .

ΑΡΘΡΟ   32     Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα σωματεία , τα νομικά πρόσωπα και τις αποφάσεις της Γ .Σ. .

Το καταστατικό αυτό έχει τριάντα δύο  (32) άρθρα .

Διαβάστηκε , συζητήθηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολο του , εγκρίθηκε και ψηφίστηκε στην Γενική Συνέλευση που έγινε στην Ρόδο  την ίδια ημερομηνία .

Last Updated ( Friday, 06 June 2008 19:11 )